Regulamin sprzedaży

I Najważniejsze informacje,

1. Podstawowe pojęcia:

 1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 6. Sklep/strona – strona https://www.mariajastrzab.pl/sklep/, na której prowadzona jest sprzedaż

2. Produkty są sprzedawane przez Marię Jastrząb HYDE PARK adres: os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków NIP 684-222-78-65 REGON 180103513 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanego dalej Sprzedawcą. 

3. Na stronie możesz kupić e-booki, nagrania audio i video, materiały PDF, kursy on-line oraz inne produkty elektroniczne, zwane dalej produktami

4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika. 

6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

7. W przypadku jeżeli Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

II Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą serwisu Przelewy24.
 2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. W tym celu należy:
 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”. 
 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, 
 3. uzupełnić formularz zamówienia,
 4. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności. 

III Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

 1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 2. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line. 

IV Odstąpienie od umowy(dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)

 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów. 

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

V Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VI Warunki techniczne:

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Postanowienia końcowe:

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 3. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 4. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 5. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 6. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 9. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności

Załącznik nr 1 i 2 Regulaminu do pobrania